BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

SAMODZIELNY REFERENT W KSIĘGOWOŚCI CM

 

1. Wymagania niezbędne (formalne)

- spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych

- wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy 2 lata) lub średnie-technik rachunkowości (staż pracy 4 lata)

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- umiejętność pracy we programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Finanse, Program bankowości elektronicznej

- znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych

- znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT

- umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszami kalkulacyjnymi Excel

- umiejętność pracy w grupie i pod presja czasu

- mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych

 

3.Warunki pracy i płacy :

- wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

- płaca zasadnicza z przedziału od 2300,- do 2500,- + premia regulaminowa 20% + dodatek za  

   wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat

- miejsce pracy: Centrum Młodzieży Kraków, filia Gołkowice Górne (delegacje)

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- ewidencjonowanie zobowiązań w programie ZSZO z pełną analityką budżetową, zadaniową,      

  odliczeniem podatku VAT  oraz importowanie ich do systemu bankowego tworząc  przelewy

- ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek pobieranych przez jednostki oraz terminowe regulowanie

  płatności faktur/rachunków

- weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym

- sporządzanie przelewów w programie bankowości elektronicznej

 

5.Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV)

2.list motywacyjny

3.kserokopie świadectw pracy

4.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

5.oswiadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458)”

 

            Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do 08.09.2017 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: STARSZY REFERENT W KSIĘGOWOŚCI CM

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (samodzielny referent)