BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 67

 

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 67
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

POMOC NAUCZYCIELA

 

½ etatu

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
- wykształcenie  podstawowe i umiejętność wykonywania czynności na danym stanowisku pracy

 

2. Wymagania dodatkowe
- umiejętności interpersonalne z dziećmi i rodzicami
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

- kreatywność

 

- serdeczny stosunek do dzieci,

 

- umiejętność współpracy w zespole

 

3. Zakres obowiązków
- współpraca z nauczycielem  oddziałku w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci
- pełnienie czynności opiekuńczych wobec dzieci
- pomoc nauczycielowi w przygotowaniu sali i pomocy do zajęć
- czynne uczestniczenie w zajęciach, spacerach i wycieczkach
- pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych
- pomoc dzieciom  podczas spożywania posiłków
- utrzymywanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach
- czynny udział w działaniach podnoszących jakość pracy przedszkola, wewnętrznych szkoleniach dla pracowników
- wykonywanie z własnej inicjatywy zadań i czynności w ramach posiadanych kompetencji
- wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy

 

4. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
5. Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny
- Curriculum Vitae
- kwestionariusz osobowy
- dokumenty poświadczające wykształcenie
- dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe

 

- ważne badania sanitarno - epidemiologiczne

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 67 w Krakowie
ul. Skwerowa 3 w dniach 23.08.2017 - 28.08.2017w w godzinach 09.00 - 14.00 lub drogą email: p67krakow@wp.pl

 

Aplikacje składane po wyżej wymienionym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną będą ustalane terminy indywidualnie.

 


7. Ilość etatów
1/2 etatu

 

 

 

 

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223 , poz. 1458)”

 

 

 

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 67
Katarzyna Szreniawa

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 67 (Pomoc nauczyciela)