BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat

(Nr ref. 35 -17)
 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe;

c) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim co najmniej 4 lata,

-przy wykształceniu wyższym co najmniej 2 lata,

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawa z dnia 18 września 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2005r., NR 239, poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz 1260)

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

d) znajomość systemu odwodnienia miasta Krakowa;

e) znajomość zasad funkcjonowania służb kryzysowych w Krakowie;

f) doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizowania pracy;

h) umiejętność pracy w zespole.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Wydawanie decyzji na odbieranie nieczystości ciekłych;

b) Wydawanie decyzji na prowadzenie grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

c) Wydawanie decyzji (nakazu) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

d) Pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych

w trybie art. 50a. i 130a ustawy Prawo o Ruchu drogowym;

e) Pomoc przy procedowaniu stosownych decyzji administracyjnych do punktu d;

f) Przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców z ilości odbieranych nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, analiza i ewentualne naliczenie kar, na podstawie kwartalnych sprawozdań z ilości odbieranych nieczystości ciekłych sporządzanie dla Marszałka Województwa sprawozdania rocznego;

g) Prowadzenie ewidencji:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli czystości i sposobu pozbywania się komunalnych odpadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji;

h) Przygotowanie materiałów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

i) Udział w postępowaniach przetargowych i negocjacjach;

j) Pomoc w przygotowaniu zleceń;

k) Sprawdzanie faktur po ich uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym;

l) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa

dotyczących prowadzonych spraw;

m) Przygotowywanie odpowiedzi na pisma w zakresie prowadzonych spraw;

n) Przygotowywanie materiałów (akt spraw) celem przekazania do archiwum zakładowego;

o) Współpraca z pozostałymi zespołami ZIKiT w zakresie prowadzonych zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca w terenie

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2600 zł do 3000 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów

( kursy, szkolenia, certyfikaty, prawo jazdy itp.);

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację
„Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 35-17" - w terminie do dnia: 21.08.2017r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

(Nr ref. 35-17)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów, w tym jedna oferta wpłynęła po terminie.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości (Nr ref. 35 -17)