BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

ZEO-KD.1110.28.17


DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   koordynator w projekcie „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków" z RPOWM 10.1.1 Wychowanie przedszkolne ZIT".  - 1  etat.

1.Wymagania niezbędne (formalne):
1.spełnienie wymagań określonych  w art. 6  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;
2. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, lub administracja
3.doświadczenie w realizacji/ koordynacji projektów w ramach EFS.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1)    znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,
2)    wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,
3)    umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi m.inn. z zakresu wniosków o płatność i zamówień publicznych na dostawy i usługi  z zastosowaniem  przeisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4)    umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014,
5)    dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,
6)    komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
7)    umiejętność posługiwania się  Wordem,  Internetem oraz  arkuszem kalkulacyjnym Excel,
8)    umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej  i   ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:      
1)     wymiar czasu pracy: 1  etat,
2)    płaca zasadnicza z przedziału od 2800,00 zł  do 3500,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,
3)    dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a  następna  na czas trwania projektu,
4)     miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.


 5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Koordynowanie postępem prac w projekcie min :
1.    przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,
2.    sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3.    przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. m.inn. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu oraz bazy monitorowania uczestników projektu,
4.    przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie dla potrzeb realizacji projektu,
5.    przygotowywanie niezbędnych dokumentów (opis przedmiotu zamówienia) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,
6.    szacowanie wartości zamówienia i współdziałanie w tym zakresie z komórką zamówień publicznych,
7.    zbieranie i uaktualnianie harmonogramów i przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu,
8.    dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie partnerskiej,
9.    prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
10.    zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,
11.    realizacja zapisów umowy partnerskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w projekcie.
6. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4)    kandydat  z orzeczoną niepełnosprawnością  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )” 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze    w Sekcji Projektów Zewnętrznych w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)  14 sierpnia  2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.  

12.  Osoby które spełnią  wymogi formalne o terminie  testów i  rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

                                                                          

                                                                                                                 
                                         
            
                                 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków" z RPOWM 10.1.1 Wychowanie przedszkolne ZIT)