BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Działu Pomocy Dzieciom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie


1. Wymagania formalne

1. Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych

2. Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej

3. Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. znajomość problematyki z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, znajomość problematyki samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną; uregulowanej w poniższych aktach prawnych:

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697

b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016, poz. 930 oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy MOPS,

c) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873),

d) Kodeks Postępowania Administracyjnego,

e) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).

2. znajomość programów komputerowych Windows, Office,

3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem personelem,

4. komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe

 3. Zakres obowiązków

1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Działu Pomocy Dzieciom.

 

Do zadań Działu w szczególności należy:

 

1. opracowanie i realizacja 3–letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

2. opracowywanie oraz aktualizacja planów organizacji systemu pieczy zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków;

3. analiza i weryfikacja planów finansowych oraz opiniowanie wniosków budżetowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków;

4. opiniowanie wniosków inwestycyjnych oraz sporządzanie projektów list rankingowych zadań i zakupów inwestycyjnych nadzorowanych publicznych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej;

5. wykonywanie ustawowych zadań dotyczących pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej,

2) organizowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych,

3) organizowanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,

4) nadzór i koordynacja działań publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gminie Miejskiej Kraków,

5) przygotowywanie projektów umów w sprawach pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny pomocowej oraz w sprawach zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji, dotyczących udzielania pomocy osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz osobom usamodzielnianym, a także w sprawach ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

7) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy instytucjonalnej,

8) wytaczanie, w imieniu Dyrektora, powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;

9) wydawanie opinii, w sprawach sprawowania pieczy nad dzieckiem przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

10) realizacja porozumień z innymi powiatami w sprawach przyjęcia dziecka do pieczy zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie,

6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania osobom uprawnionym dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

7. wykonywanie zadań MOPS wynikających ze współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi lub innymi wskazanymi podmiotami w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3.200,00 złotych do 4.500 złotych, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownik DD”

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 9 sierpnia 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik DD”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
     1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (KIEROWNIK DD)