BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Stanowisko urzędnicze (referent lub podinspektor w Sekcji Informatyzacji)


1. Wymagania formalne

a. Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych

b. Wykształcenie wyższe o kierunku informatyka, matematyka, fizyka, automatyka lub robotyka

 2. Wymagania dodatkowe

a. Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Server (2008R2, 2012R2)

b. Znajomość systemów operacyjnych Windows Win 7, Win 8, Win 10 oraz pakietów biurowych Microsoft Office,

c. Znajomość systemu Linux,

d. Znajomość CMS Drupal,

e. Znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności MS SQL, MySQL i FireBird,

f. Znajomość języka SQL,

g. Znajomość języków programowania (PHP, C++),

h. Znajomość budowy komputera,

i. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN

j. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wdrażaniu systemów informatycznych,

k. Podstawowa znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;

l. Znajomość ustaw: o informatyzacji podmiotów publicznych, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;

m. Praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników końcowych,

n. Odpowiedzialność za realizowane zadania, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, samodzielność

o. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

p. Doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka,

 3. Zakres obowiązków

a. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego

b. Nadzór merytoryczny i administracja nad aplikacjami użytkowanymi w MOPS

c. Przygotowywanie dokumentacji do zamówień na towary i usługi, w tym: sieci komputerowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego

d. Instalacja i bieżące konserwacje sprzętu i oprogramowania

e. Naprawy sprzętu i oprogramowania zlecane do firm zewnętrznych

f. Prowadzenie ewidencji sprzętu, napraw i akcesoriów komputerowych

g. Rozwiązywanie bieżących problemów

h. Opracowywanie narzędzi wspomagających pracę w MOPS.

i. Inne zadania zlecone przez Kierownika Sekcji.

 

 4. Warunki pracy i płacy:
Umowa na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej), wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.200-3.000 zł., inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania.

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko urzędnicze w SI ,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

g. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 08 sierpnia 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –stanowisko urzędnicze w SI”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Stanowisko urzędnicze SI)