BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nauczyciel – instruktor ceramiki w Pracowni Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego

 

 

 

1.Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor ceramiki

Wymiar etatu: 0.5 etatu (9/18) realizowany minimum 3 dni w tygodniu

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego

Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.                                                            
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

2.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w pracowni plastycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie plastyczne pozwalające na prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora plastyki

c) mile widziane posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela

 

3.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie świadectw pracy

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

f) oświadczenie o niekaralności

 

            Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do 04.08.2017 r. do godz. 15,00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel–instruktor ceramiki, Pracownia Plastyki, Rękodzieła, Fotografii i Filmu Animowanego

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 


Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor ceramiki)