BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych i Umów

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

b) Wykształcenie wyższe.

c) Staż pracy – min. 4 lata.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

d) Znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich.

e) Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności umiejętność: opracowania dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego, dokumentowania postępowań; znajomość zasad i umiejętność zamieszczania ogłoszeń przewidzianych ustawą pzp.

f) Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków, ciekawość zawodowa.

g) Odporność na stres, uczciwość, obiektywizm, umiejętność pracy w zespole.

h) Dobra znajomość programów pakietu MS Office.

i) Preferowane wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, techniczne.

j) Preferowane ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

k) Doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z bezpośrednim wykonywaniem czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego (w zespole, dziale, referacie zamówień publicznych) i/lub ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz postępowań, do których przepisów ustawy pzp się nie stosuje.

b) Udział w pracach komisji przetargowej. Wykonywanie, w zakresie wynikającym z powierzonej w pracach komisji funkcji, wszelkich czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przewidzianych ustawą pzp, Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej ZBK oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

c) Redagowanie i przekazywanie ogłoszeń wymaganych ustawą pzp oraz zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu w miejscach przewidzianych ustawą pzp.

d) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

e) Sprawdzanie dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert wykonawców pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków.

f) Redagowanie pism i prowadzenie korespondencji z wykonawcami związanej z prowadzonymi postępowaniami.

g) Wykonywanie czynności związanych ze zwrotem wadiów wykonawcom oraz przygotowywaniem i podpisywaniem umów.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) płaca zasadnicza: w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz umiejętności: od 2.500 zł. do 3.100 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania

+ dodatek stażowy za wysługę lat,

c) zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób,

o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)).

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 21.07.2017 r. z dopiskiem na kopercie NZ-23/17

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-23/17)