BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR w Dziale Koordynacji Pracy Filii

 

 

1. Wymagania formalne:

a) Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych.

b) Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

c) Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość problematyki z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, zatrudnienia socjalnego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, znajomość problematyki samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną; uregulowanej w poniższych aktach prawnych:

a) ustawa o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy MOPS,

b) ustawa o zatrudnieniu socjalnym,

c) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d) kodeks Postępowania Administracyjnego,

e) ustawa o samorządzie terytorialnym,

f) znajomość programów komputerowych Windows, Office,

g) komunikatywność, dokładność, zarządzanie czasem i zadaniami.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Koordynacja i nadzór nad realizowanymi zadaniami zlecanymi przez MOPS organizacjom pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym rozliczanie przekazanych dotacji, kontrola podmiotów realizujących zadania, nadzór w zakresie określonym w umowach, organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizacje zadań:

   a) Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

   b) Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

   c) Redystrybucja żywności.

2) Koordynacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

3) Koordynacja zadania dotyczącego dofinansowania do zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich.

4) Analiza informacji oraz przedstawianie wniosków i propozycji rozwiązań w zakresie realizowanych zadań.

5) Współpraca z jednostkami miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (m.in. akcje charytatywne, wydarzenia okolicznościowe).

6) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma dotyczące zakresu działania Działu Koordynacji pracy Filii oraz fili MOPS.

7) Obsługa skrzynki działowej.

8) Wprowadzanie mierników monitoringu i zaangażowania do SWP.

9) Obsługa Generalnego Rejestru Umów.4. Warunki pracy i płacy:

a) umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3200 – 4000 zł. brutto;

c) inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.


5. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny;

b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia);

c) kopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

d) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko inspektora w DM.”

g) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 19 lipca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór –inspektor DM”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora

Jolanta Chrzanowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DM)