BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/22/17

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2.posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,

3.posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem instytucjami lub zespołami ludzkim,

4. posiadanie znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu w szczególności placówek oświatowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1.znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, kodeksu cywilnego w zakresie kontraktów budowlanych, prawa pracy, finansów publicznych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego, wytycznych w sprawie gospodarowania środkami pochodzącymi z UE, BHP oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,

2.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora,

3. umiejętności analityczne i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

4. komunikacja werbalna i pisemna.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza w wysokości 5250 zł brutto + dodatek funkcyjny 1500,00 zł + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie ,

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad obszarem działań związany z zadaniami realizowanymi przez dział inwentaryzacji, działem organizacyjno – gospodarczym, sekcją programów zewnętrznych, działem organizacyjno – gospodarczym, sekcją informatyczną, w tym:

 a) organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg procesu pracy w poszczególnych komórkach,

 b) sprawowanie kontroli, co do zgodności realizacji zadań z planem finansowym, przepisami prawa oraz innymi wytycznymi,

 c) koordynowanie i organizowanie pracy podległych pracowników poprzez prawidłową realizację powierzonych zadań oraz terminowe i zgodne z harmonogramem wykonaniem zleconych zadań,

 d) terminowe sporządzanie niezbędnych harmonogramów, sprawozdań w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych,

 e) tworzenie wewnętrznych procedur i zarządzeń Dyrektora ZEO w zakresie działania dział inwentaryzacji, działem organizacyjno – gospodarczym, sekcją programów zewnętrznych, działem organizacyjno – gospodarczym, sekcją informatyczną,

 f) prowadzenie i monitorowanie planów finansowych dla realizowanych projektów, dokonywanie zmian budżetowych, sporządzaniem wniosków, powiadomień zgodnie z przepisami prawa.

2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK, Wydziałem Edukacji, oraz dzielnicami,

3. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Miasta oraz innych organów w sprawach dotyczących realizacji zadań obsługiwanych przez ZEO.

4. Zastępowanie Dyrektora ZEO w czasie jego nieobecności.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

 

w terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.


11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

 Lista kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Zastępca Dyrektora w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie. )