BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

 

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIEGOWY (1etat)

 

1. WYMAGANIA FORMALNE:

 

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

• znajomość Ustawy o rachunkowości,

• znajomość Ustawy o finansach publicznych,

• umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

• znajomość obsługi programu ZSZO,

• znajomość obsługi programu Budżet JST Plus,

• znajomość obsługi programu SOVAT,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność.

 

 

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

• prowadzenie rachunkowości placówki,

• prowadzenie gospodarki finansowej placówki,

• opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

• dokonywanie kontroli wewnętrznej,

• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

• CV i list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy,

• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

5. WARUNKI PRACY I PŁACY:

 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie: 4 000zł. brutto – wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, premia regulaminowa -20%.

• miejsce pracy Zespół Szkół Specjalnych Nr 14, os. Sportowe 28,

• rozpoczęcie pracy: najpóźniej 1 września 2017r.

 

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumentu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły do dnia 12.06.2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: Nabór- Główny Księgowy.

Oferty, które wpłyną po 12.06.2017r. nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

 

 

 

 

DYREKTOR ZSS 14

mgr Anna Kosińska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 ()