BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie 

 

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie
ul. Nowaczyńskiego 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA


1. Wymagania formalne

1.    minimum 5 letni staż pracy w tym 3 lata w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

2.    wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w kierunku: technologii żywności i żywienia człowieka, dietetyki,

3.    spełnienie wymagań zawartych w art. 6, ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

4.    znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 poz. 149 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

 

Uwaga! osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu naboru.


2. Wymagania dodatkowe

1.    stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku,

2.    umiejętność koordynowania, realizacji zadań,

3.    umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

4.    umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne,

5.    komunikatywność,

6.    sumienność i dokładność,

7.    znajomość obsługi Internetu oraz programów komputerowych: WORD, EXCEL,

8.    odporność na stres.


3. Zakres obowiązków

1.    Nadzór nad planowaniem i układaniem jadłospisów dla mieszkańców zgodnie z zalecanymi normami żywienia ludzi w wieku starszym, zasadami racjonalnego żywienia uwzględniając stawkę żywieniową przeznaczoną na dany okres.

2.    Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem potraw zgodnie z wymogami nowoczesnej dietetyki i technologii stosowanej w gastronomii.

3.    Kontrola pobierania artykułów żywnościowych z magazynu do kuchni.

4.    Kontrola prawidłowego i racjonalnego wykorzystania produktów potrzebnych do sporządzania potraw.

5.    Kontrola gramatury i ocena organoleptyczna przygotowywanych potraw.

6.    Kontrola przestrzegania receptur jednostkowych na poszczególne potrawy lub wyroby cukiernicze.

7.    Kontrola przestrzegania przepisów BHP, p.poż przez personel kuchni.

8.    Nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia  znajdującego się w kuchni.

9.    Wdrażanie oraz przestrzeganie zasad systemu HACCP i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna).

10.  Nadzór i kontrola  prowadzonego przez podległy personel monitoringu krytycznych punktów kontrolnych CCP, wytyczonych w schemacie technologicznym procesu produkcji posiłków i sprzątania.

11.  Koordynowanie pracą zespołu HACCP.

12.  Sporządzanie projektów zarządzeń, procedur i instrukcji dotyczących działalności Działu Żywienia.

13.  Współpraca z innymi działami i instytucjami w zakresie prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem bloku żywienia.

14.  Uczestniczenie w pracach związanych z prowadzeniem zamówień publicznych na dostawę żywności.

15.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.


4. Warunki pracy i płacy:

1.    umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2.    wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786),

3.    miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1,

4.    Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


5. Wymagane dokumenty:

1.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz dostępny również w siedzibie DPS),

2.    CV,

3.    list motywacyjny,

4.    kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,

6.    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

8.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA”.

O terminie decyduje data wpływu do Sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1, w jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902), zostanie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 oraz na tablicy informacyjnej DPS.


7. Ilość etatów
1 etatDyrektor

mgr Grażyna Dąbroś

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Kierownik Działu Żywienia