BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

 


1. Wymagania formalne:

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.);

b. wykształcenie wyższe;

c. udokumentowany staż pracy – minimum 2 lata.

 


2. Wymagania dodatkowe:

a. doświadczenie w pracy w pomocy społecznej;

b. znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa o pomocy społecznej,

b) ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,

c) ustawa o finansach publicznych,

d) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

e) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

c. umiejętność redagowania pism;

d. pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

 

3. Zakres obowiązków:

a. analiza potrzeb w zakresie pomocy specjalistycznej dla osób starszych: ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych, rodzinnych domów pomocy;

b. proponowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu pomocy specjalistycznej skierowanej do osób w podeszłym wieku;

c. przygotowywanie procedur konkursowych dotyczących zlecenia zadania – prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych, mieszkań chronionych dla osób starszych, rodzinnych domów pomocy i domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków;

d. przygotowywanie projektów porozumień i umów z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań dotyczących prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych, mieszkań chronionych dla osób starszych, rodzinnych domów pomocy i domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków oraz nadzór nad realizacją podpisanych porozumień i umów;

e. przygotowywanie list płatniczych dotacji dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia dla osób starszych, mieszkania chronione dla osób starszych, rodzinne domy pomocy i niepubliczne domy pomocy społecznej;

f. prowadzenie nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizacją usług świadczonych przez ośrodki wsparcia dla osób starszych, mieszkania chronione dla osób starszych, rodzinne domy pomocy i domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków;

g. analiza i wnioski dotyczące wykorzystania środków finansowych przyznanych podmiotom prowadzącym ośrodki wsparcia dla osób starszych, mieszkania chronione dla osób starszych, rodzinne domy pomocy i niepubliczne domy pomocy społecznej;

h. przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych jednostkach, w szczególności: ośrodkach wsparcia dla osób starszych, mieszkaniach chronionych dla osób starszych, rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Przygotowywanie protokołów i propozycji zaleceń pokontrolnych oraz przekazywanie ich do publikacji;

i. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, w tym skargi i interpelacje, dotyczące funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób starszych, mieszkań chronionych dla osób starszych, rodzinnych domów pomocy i niepublicznych domów pomocy społecznej;

j. prowadzenie korespondencji z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi

w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób starszych, mieszkań chronionych dla osób starszych, rodzinnych domów pomocy i niepublicznych domów pomocy społecznej;

k. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych

z prowadzonych zadań;

l. opracowywanie i aktualizacja planów organizacji systemu pomocy osobom

starszym w Krakowie;

m. przygotowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora MOPS, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu realizowanych zadań;

n. udzielanie informacji klientom na temat systemu pomocy specjalistycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz o przysługujących im świadczeniach, ulgach i uprawnieniach.4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2500 – 4000 brutto;

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny;

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia);

c. kopie dokumentów poświadczającychstaż pracy i doświadczenie zawodowe;

d. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko inspektora w DN.”

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 1 czerwca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór –inspektor DN”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
    1
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor DN)