BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Główny Księgowy

1.Wymagania niezbędne:

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu /EFTA/

2. Pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

5. Spełniać jeden z poniższych warunków: a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Kodeks pracy)

2. Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

4. Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej, Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Wymagane cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, opanowanie, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, lojalność.

Wymagane umiejętności: 1) znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych. 2) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce.

3/ Warunki pracy:

a/ wymiar czasu pracy: 1 etat,

b/ pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie.

 

4/Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie księgowości DPS zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku jednostki.

2) Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora jednostki sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego.

3) Przygotowywanie projektów budżetu jednostki oraz harmonogramu wydatków.

4) Sporządzanie bilansu, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej jednostki.

5) Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.

6) Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację działu finansowo-księgowego. 7) Prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.

8) Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej.

 

9) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego. 10) Kierowanie działem finansowo-księgowym.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV, list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających inne dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, w tym praktykę zawodową w księgowości.

6. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

8. Wykaz załączonych dokumentów.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 15 maja 2017 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie lub wysłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul Łanowa 39

30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „NABÓR- Główny Księgowy”

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną wg danych z CV.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 39, w Krakowie.

 

Dyrektor mgr Elżbieta Sieja

z up. Dyrektora

Domu pomocy Społecznej

ul. Łanowa 39 w Krakowie

mgr Teresa Minor

 

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków

Osoba odpowiedzialna: mgr Elżbieta Sieja –Dyrektor DPS Kraków ul. Łanowa 39

Kontakt: mgr Elżbieta Sieja, mgr Teresa Minor

Osoba publikująca: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 26.04.2017

Data publikacji: 26.04.2017

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA !

ZMIANA OGŁOSZENIA

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39

o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Główny Księgowy

 

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 26.04.2017 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy

zawiadamiam, że

termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony

do dnia 31.05.2017 r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39