BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110.15.17

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. archiwum w ZEO w Krakowie- 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe,

3.doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze zarządzania dokumentacją lub w archiwum lub w prowadzeniu archiwum zakładowego lub zakładowej składnicy akt

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) wykształceniem kierunkowe lub ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego,

b) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych w obszarze zarządzania dokumentacją lub w archiwum lub w prowadzeniu archiwum zakładowego lub składnicy akt,

c) znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów prawnych wykonawczych,

d) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym,

e) znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i zagadnień prawa oświatowego,

f) znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

g) umiejętność pracy w zespole oraz zdolność logicznego myślenia;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, wysoka kultura osobista.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etaty,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2100,00 do 2500,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji Zespołu oraz prowadzenie jej ewidencji;

2) Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Zespołu;

3) Udostępnianie przechowywanej dokumentacji oraz prowadzenie kwerend archiwalnych;

4) Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

5) Inicjowanie brakowania przechowywanej dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu a także w przygotowaniu wniosku o brakowanie do właściwego Archiwum Państwowego;

6) Przygotowanie oraz przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego w przypadku wyznaczenia Zespołu, jako jednostki zobligowanej do wytwarzania dokumentacji kategorii A;

7) Realizacja wsparcia i udział w szkoleniach wewnętrznych dla komórek organizacyjnych Zespołu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;

8) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, właściwym doborem klas z wykazu akt (właściwą klasyfikacją wytwarzanej dokumentacji) oraz właściwym prowadzeniem akt spraw w komórkach organizacyjnych Zespołu;

9) Współpraca merytoryczna z właściwym Archiwum Państwowym w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawa archiwalnego;

10) Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze samodzielny referent w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 maja 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Lista kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. archiwum w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie.)