BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Specjalista


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe,

c. udokumentowany staż pracy – minimum 5 lat,

d. studia podyplomowe z zakresu zarządzania,2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość przepisów ustaw:

- z dnia 12.03.2004 roku – o pomocy społecznej,

- z dnia 27.09.2009 roku - o finansach publicznych,

- z dnia 17.12.2004 roku – o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- z dnia 29.09.2004 roku – o rachunkowości,

- a dnia 14.06.1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego,

b. doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów unijnych,

c. udokumentowany staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

d. umiejętność analizy kompetencji podległych pracowników w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

e. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

f. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe

 


3. Zakres obowiązków

a. Koordynacja wdrożenia realizacji projektu pn. „Rodzicu nie jesteś sam” realizowanego przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz innych zadań realizowanych w formie projektowej.

b. monitorowanie realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektów.

c. kontrola ryzyka i opracowywanie działań zapobiegawczych i naprawczych

w przypadkach zagrożenia niewłaściwego przebiegu projektów.

d. koordynowanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz współrealizatorami projektów,

e. sprawowanie nadzoru nad pracownikami realizującymi projekty,

f. sprawowanie nadzoru nad realizacją wskaźników założonych we wnioskach o dofinansowanie projektów.

g. sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością merytoryczną oraz finansową projektów,

h. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem bazy danych uczestników projektów,

i. sprawowanie nadzoru nad gromadzeniem, kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji dotyczącej projektów.

 

 


4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3.500 – 4.500 zł. brutto

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny i motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko głównego specjalisty,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 3 kwietnia 2017 roku (zaliczamy datę wpływu na dziennik podawczy). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – GŁÓWNY SPECJALISTA”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 7. Ilość etatów
    1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

 Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Główny Specjalista)