BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pracownik ds. kadr 0,5 etatu


1. Wymagania formalne
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

2. Stan zdrowia pozwalający wykonywać pracę na stanowisku.

3. Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej - 2 lata pracy lub wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej

    4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej- 4 lata pracy.

4. Kwalfikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ds. kadr.

5. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

    rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.


2. Wymagania dodatkowe
1. Bardzo dobra znajomość i umiejetność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowo-płacowe - pakiet Cogisoft.
2. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i internetu.

3. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.

3. Zakres obowiązków
1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

2. Przygotowywanie i prowadzenie spraw dot. szkoleń i podnoszenia kwalfikacji.

3. Sporządzanie wszelkich umów o pracę, umów cywilno-prawnych ( zlecenie, o dzieło).

4. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dot. zatrudniania i wynagrodzeń pracowników do których wydawania pracowdawca zobowiązany jest

    przepisami prawa.
5. Przygotowywanie dokumentów związanych z rekrutacją pracowników.

6. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji w tym związanej.

7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlpoów pracowniczych, zwolnień lekarskich.

8. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłaszanie i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, wydawanie zaświadczeń dot.

    stosunku pracy na wniosek pracownika.

9. Przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej.

10.Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych.

11.Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności.

12.Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracownika oraz kontrola ich aktualności.

13.Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych stosownie do

    obowiązujących przepisów.

14.Sporzadzenie sprawozdań w zakresie dot. zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

15.Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, US, GUS, PFRON).

16.Koordynacja działań związanych z zabezzpieczeniem danych osobowych w systemie informatycznym polegająca w szczególności na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych

     zapewniających ochrone tych danych oraz odpowiednie przechowywanie dokumentów w Domu.

17.Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzania oceny pracowników.

18.Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

19.Dostarczanie dokumentacji do działów księgowości w celu prawidłowego naliczenia i terminowej wypłaty wynagrodzeń i innych dodatków.
20.Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych dot. spraw pracowniczych.

21.Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i ewidencji pozabilansowej majatku.

22.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora DPS.

23.Współpraca z Dyrektorem w zakresie prowadzenia polityki zatrudnieniowej jednostki.
4. Warunki pracy i płacy:
1. Umowa o pracę na czas określony ( możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej) z możliwością zawacia po tym okresie umowy na czas nieokreślony.

2. Wynagrodzenie zasadnicze: miesięcznie w przedziale 1400,00 zł. - 2000,00 zł. brutto.

3. Miejsce pracy: stałe - parter budynku Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie, sporadycznie w budynku Domu Pomocy Społecznej os. Sportowe 9 w Krakowie, czasami

    konieczność poruszania się po kondygnacjach (winda), praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w sprzęt i urządzenia biurowe.


5. Wymagane dokumenty:
1. Zyciorys - CV z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

2. Podanie o pracę/ list motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalfikacje i wykształcenie zawodowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Oświadczenie o niekaralności za umyslne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestwępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;

8. Wskazane referencje od dotychczasowych pracodawców;

9. Oryginał kwestionariusza osobowego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 9 lutego 2017 godz. 12:00

Osobiście lub listownie pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 , 31-977 Kraków w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: pracownika ds. kadr i płac w  Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie” W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 , 31-977 Kraków Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.7. Ilość etatów

Pracownik  ds. kadr – jedna osoba

wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

 

W miesiącu grudniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.


Dyrektor

mgr Marta Chechelska

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających warunki formalne:

 

Informuje, że oferty na zgłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

 

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, że 2 aplikantów spełniło wymogi formalne.

 

Do następnego etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)