BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej – 1 etat

(Nr ref. 01 -17)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe magisterskie;

c) staż pracy: minimum 5 lat, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Prawa zamówień publicznych,

- ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

- Ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

c) Znajomość standardów kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem i określania wskaźników i mierników działalności;

d) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

e) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

f) Umiejętność dokonywania analiz, wyciągania wniosków, logicznego myślenia,

g) Umiejętność planowania pracy i wyszukiwania informacji,

h) Terminowość, systematyczność i dokładność w działaniu.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Przygotowywanie planów kontroli oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym planem i poleceniem Dyrektora ZIKiT;

- Sporządzanie protokołów, z przeprowadzonych kontroli zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej;

- Przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych;

- Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;

- Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli;

- Obsługa kontroli zewnętrznych ZIKiT;

- Pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;

- Koordynacja kontroli zarządczej w ZIKiT, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem i analizy mierników efektywności.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Stan. ds. kontroli wewnętrznej, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

 e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 4000 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów

( kursy, szkolenia, certyfikaty itp.);

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację  „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 01-17" - w terminie do dnia: 06.02.2017 r.

 

 Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Dyrektor Marcin Korusiewicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej (Nr ref. 01 -17)