BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
ogłasza nabór
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny Specjalista w Dziale Obsługi Gospodarczej


1. Wymagania formalne


a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe techniczne,

c. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów

d. udokumentowany staż pracy – minimum 5 lat na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych,

e. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

 


2. Wymagania dodatkowe


a. wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa,

b. udokumentowany staż pracy – minimum 5 lat na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych w jednostce sektora finansów publicznych,

c. udokumentowany staż pracy, minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją inwestycji budowlanych

d. udokumentowane pełnienie funkcji kierownika budowy dla minimum 5 realizacji budowlanych,

e. udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla minimum 5 realizacji budowlanych.

 3. Zakres obowiązków


a. przygotowanie materiałów i aplikacja o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych;

b. analiza możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych;

c. realizacja oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonych projektów infrastrukturalnych;

d. opracowanie planów remontów i bieżącej konserwacji infrastruktury MOPS – nieruchomości, budynków i lokali,

e. przygotowywanie wytycznych do zamówień publicznych, kontrola i nadzór nad realizacją, oraz rozliczenie zamówień dotyczących, m.in.:

a) opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich wymaganych, przed wszczęciem robót budowlanych, pozwoleń i uzgodnień,

b) sprawdzenia dokumentacji projektowej,

c) opracowania ekspertyz niezbędnych do ustalenia zakresu robót budowlanych,

d) nadzoru autorskiego,

e) nadzoru inwestorskiego,

f) robót budowlanych,

g) opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń na użytkowanie lokal/budynku,

h) przeglądów technicznych budynków,

i) usuwania awarii, nieprawidłowości i usterek w budynkach i lokalach,

j) utrzymania budynków i lokali,

k) usług innych niż roboty budowlane,

l) niezbędnych zamówień uzupełniających i dodatkowych,

f. prowadzenie obowiązujących rejestrów, w tym kart czasu pracy, rejestru umów, ewidencji dokumentów księgowych, spisów spraw oraz sporządzanie zaangażowania i kontrola zgodności dokumentów księgowych rozliczonych przez pracownika w podsystemach programu finansowo-księgowego,

g. zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

h. kontrola stanu technicznego budynku i analiza potrzeb remontowo-adaptacyjnych na podstawie protokołów z kontroli technicznych, zgłoszeń użytkowników, wizji lokalnych, potrzeb lokalowych MOPS w związku z realizowanymi zadaniami oraz zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi,

i. przygotowanie wniosków inwestycyjnych oraz harmonogramów zadań inwestycyjnych MOPS,

j. opracowanie zapotrzebowania do projektu planu finansowego na realizację niezbędnych robót budowlanych,

k. załatwianie formalności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań

l. nadzór , monitoring i rozliczenie zadań inwestycyjnych MOPS

m. analiza możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację robót budowlanych,

n. przygotowanie listy rankingowej zadań i zakupów inwestycyjnych jednostek systemu pomocy społecznej,

o. kontrola rozliczanych wydatków pod względem zgodności z udzielnym zamówieniem, zawartą umową oraz aktualnym planem finansowym (kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych),

p. prowadzenie i odpowiednie składowanie dokumentacji,

q. przygotowywanie wymaganych przepisami sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska, uzyskiwanie wymaganych zgód na wytwarzanie odpadów, prowadzenie niezbędnych ewidencji, gromadzenie dokumentów dotyczących wytwarzania odpadów oraz emisji gazów,

r. prowadzenie obowiązujących rejestrów,

s. szacowania szkód i strat w gospodarstwach domowych w przypadku wystąpieniu sytuacji kryzysowych, udział w komisjach ds. szacowania szkód,

t. kontrola zgodności i poprawności danych w systemie finansowo-księgowym i aplikacjach wykorzystywanych do tego celu.

u. uzgadnianie wydatków i przygotowanie informacji o zaangażowaniu środków w nadzorowanych źródłach finansowania,

v. kontrolowanie wydatków i zaangażowania pod kątem nieprzekroczenia planu finansowego oraz limitu wydatków i zobowiązań,

w. zapoznawanie się i realizacja zadań zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,

x. samokontrola prawidłowości wykonywania wykonywanych zadań,

y. wszystkie powyższe czynności dotyczą również zadań DG MOPS w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych.

z. inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego, w szczególności w przypadku gdy z uwagi na ograniczenia w planie finansowym liczba zlecanych robót budowlanych i prac projektowych nie zapewnia odpowiedniego obciążenia stanowiska pracy.

 

 


4. Warunki pracy i płacy:


a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 3.500 – 4.500 zł. brutto

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny i motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:


a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

c. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko głównego specjalisty w DG,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 30 stycznia 2017 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – GŁÓWNY SPECJALISTA DG”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 7. Ilość etatów


    1
Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej


Z-ca Dyrektora

Jolanta Chrzanowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Główny Specjalista w Dziale Obsługi Gospodarczej)