BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR w Sekcji Planowania i Monitoringu


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Wykształcenie wyższe z zakresu kierunków ścisłych (ekonomia, ekonometria, matematyka).

3. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.


2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa o finansach publicznych,

b) ustawa o pomocy społecznej,

c) ustawa o samorządzie gminnym,

d) ustawa o samorządzie powiatowym,

e) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków

1. Monitorowanie czasu pracy oraz realizacji zadań budżetowych komórek organizacyjnych MOPS poprzez:

- gromadzenie i przetwarzanie Informacji w zakresie czasu pracy oraz realizacji zadań budżetowych,

- opracowywanie propozycji bieżącej aktualizacji merytorycznego kształtu instrumentów i technik służących monitorowaniu realizacji zadań budżetowych oraz czasu pracy w MOPS,

- weryfikacja danych w Systemie Wspomagania Planowania,

- przygotowywanie sprawozdań zewnętrznych w zakresie czasu pracy oraz realizacji zadań budżetowych,

- opracowywanie zbiorczych analiz i przedkładanie wniosków na podstawie danych gromadzonych w monitoringu zadań budżetowych i kartach czasu pracy.

2. Organizowanie i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zadań pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

3. Sporządzanie, weryfikacja i przekazanie sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

4. Obsługa Systemu Wspomagania Planowania.

5. Obsługa Systemu STRADOM.

6. Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska zlecone przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2 200 – 3 200 brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko inspektora w DI”,

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 30 stycznia 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór –INSPEKTOR DI”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów
   1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR DI)