BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28
DYREKTOR  Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pracownik ds. kadr i płac - 0,5 etatu


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych

2. Stan zdrowia pozwalający wykonywać pracę na stanowisku;

3. Wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej (2 lata pracy) lub wykształcenie średnie oraz posiadanie co najmniej

    4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowej (4 lat pracy);

4. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ds. kadr i płac


2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, Ustawy o Pracownikach Samorządowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

    rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów w tym  zakresie

2. Bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), Płatnik, oprogramowanie kadrowo płacowe

    (pakiet Cogisoft ).

3. Umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;

4. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność;


3. Zakres obowiązków

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

2. Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących szkoleń i podnoszenia kwalifikacji;

3. Sporządzanie wszelkich umów o pracę, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);

4. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest

     przepisami prawa;

5. Przygotowanie dokumentów związanych z rekrutacją pracowników;

6. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji w tym związanej;

7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;

8. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania

     z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

9. Przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników;

10.Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych;

11.Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;

12.Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;

13.Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do

     obowiązujących przepisów;

14.Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

15.Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZUS, US, GUS, PFRON,MOPS);

16.Koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem danych osobowych w systemie informatycznym ,polegająca w szczególności na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych

      zapewniających ochronę tych danych oraz odpowiednie przechowywanie dokumentów w Domu.

17.Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia oceny pracowników;

18.Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem;

19.Dostarczanie dokumentacji do działu księgowości w celu prawidłowego naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń i innych dodatków;

20.Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych;

21.Prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i ewidencji pozabilansowej majątku.

22.Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora DPS.


4. Warunki pracy i płacy:

1.Umowa o pracę na czas określony ( możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej) z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

2.Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w przedziale 1 400 zł do 2 000 zł brutto, 

3.Miejsce pracy: stale w  budynku Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, sporadycznie w budynku DPS w os. Sportowe 9, czasem konieczność poruszania się po kondygnacjach (winda) ,

   praca w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer i urządzenia biurowe.


5. Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV) z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn.zm.);

2.Podanie o pracę/ list motywacyjny;

3.Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;

8.Wskazane referencje od dotychczasowych pracodawców;

9.Oryginał kwestionariusza osobowego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 16 stycznia 2017 godz. 12:00

Osobiście lub listownie pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 , 31-977 Kraków w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: pracownika ds. kadr i płac w  Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie” W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 , 31-977 Kraków Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


7. Ilość etatów

Pracownik  ds. kadr i płac – jedna osoba

wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

 

W miesiącu grudniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.

Dyrektor

mgr Marta ChechelskaInformacja o liczbie kandydatów spełniających warunki formalneInformuję, że oferty na zgłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

 

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 aplikantów spełniło wymogi formalne.

 

Do następnego etapu naboru zakwalfikowało się 2 kandydatów. Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)