BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

w Krakowie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PŁAC

 

 

1.  Wymagania formalne:

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tj. z 2016 roku Dz. U.  poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata,
  lub
  wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym
  stanowisku 3 lata

2.  Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy.
 • Znajomość obsługi programów: System Informacji Oświatowej, Płatnik, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
 • znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
 • biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL),
 • komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3.  Zakres obowiązków:  

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty.
 • Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO i innych).
 • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSŁ
 • Sporządzanie PIT-ów  dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.
 • Prowadzenie spraw emerytalno–rentowych.
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy, lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.
 • Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,
 • Wprowadzenie faktur zakupu do ZSZO.

4.  Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 roku. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Łączności,
 • miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31, 30-337  KRAKÓW 

5.  Wymagane dokumenty:

 1.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2.  list motywacyjny i CV,
 3.  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
 4.  zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby, której  zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 5.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7.  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. Nr 101 z 2002  r. poz. 926 z póżn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

6.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31 w Krakowie
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od 3 stycznia 2017 roku do 17 stycznia 2017 roku.
Aplikacja winna zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w Zespole Szkół Łączności w Krakowie"
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSŁ.  


7.  Ilość etatów:

1  etat


Dyrektor  ANTONI BORGOSZ

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (Specjalista ds. płac)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-12-28 22:22:51
WOJCIECH SOŚNICKI
 Publikacja