BIP - Muzeum Armii Krajowej
p.o. Dyrektora MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent księgowości i kadr


1. Wymagania formalne:


Wykształcenie: Wykształcenie wyższe (preferowane), pomaturalne lub co najmniej średnie maturalne uzupełnione kursami w zakresie kadr lub księgowości.

Wiedza: Znajomość aktualnych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych i rachunkowości.

Doświadczenie zawodowe: Minimum półroczna praktyka zawodowa w publicznych instytucjach kultury (preferowane muzea) i minimum trzymiesięczna praktyka w sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczo-planistycznej sektora finansów publicznych.

Znajomość języków obcych: Język angielski (preferowany).

Umiejętności zawodowe: Umiejętności planistyczne w obszarze finansów oraz planowania zasobów ludzkich. Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego (Excel, Word, PowerPoint).

Predyspozycje: Samodzielność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy w zespole.

Dojrzałość emocjonalna.

Komunikatywność

Odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

2. Wymagania dodatkowe:


1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

 
3. Zakres obowiązków:


1.Prowadzenie obsługi sprawozdawczej i księgowej, w tym:

1)gromadzenie ze wszystkich komórek organizacyjnych i opracowywanie danych koniecznych do realizacji obowiązków statystycznych i sprawozdawczych Muzeum AK;

2)kontrola dokumentów księgowych pod kątem zgodności z zapisami Polityki rachunkowości, (w tym powtórna kontrola rachunkowa dokumentów);

3)przygotowywanie danych dla potrzeb planów i sprawozdań finansowych, współudział w opracowywaniu planów i sprawozdań finansowych;

4)gromadzenie danych merytorycznych i liczbowych (w tym z komórek organizacyjnych) dla potrzeb opracowywania planów działalności programowej;

5)współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opracowywania wniosków projektowych, dokonywanie kontroli finalnej dokumentacji w zakresie jej poprawności rachunkowej oraz zgodności z wymaganiami formalnymi;

6)współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opracowywania dokumentacji dla potrzeb rozliczania środków pozyskanych w ramach dofinansowania projektów, dokonywanie kontroli finalnej dokumentacji w zakresie jej poprawności rachunkowej oraz zgodności z wymaganiami formalnymi;

7)sporządzanie analiz finansowych i zestawień realizujących potrzeby własne jednostki i podmiotów zewnętrznych (w tym organizatorów);

8)udział w opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 2.Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie obsługi kadrowej i płacowej, w tym:

1)przygotowywanie dokumentów kadrowych (w zakresie skierowań, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych na wniosek pracowników), przedkładanie ich do podpisu i wydawanie pracownikom;

2)prowadzenie ewidencji delegacji;

3)prowadzenie bieżącej kontroli w obszarze przestrzegania prawa pracy, w tym: przestrzegania czasu pracy, aktualności badań lekarskich;

4)udział w opracowywaniu grafików;

5)udział w przygotowywaniu rocznych planów: zatrudnienia, kosztów osobowych, szkoleń;

6)udział w przygotowywaniu statystyk wynagrodzeń i zestawień etatów dla organizatorów, GUS oraz realizacja rozliczeń z PFRON;

7)udział w prowadzeniu i aktualizacji Kart Stanowisk Pracy;

8)udział w przygotowaniu i prowadzeniu procesu rekrutacji.

3.Pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.

4.Niezależnie od powyższego zakresu czynności referent księgowości i kadr wykonuje inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Działu Księgowości i Kadr.

 


4. Warunki pracy i płacy:


- jedno miejsce pracy,

- 1 etat,

- praca od poniedziałku do piątku, oraz pełnienie wyznaczonych dyżurów na ekspozycjach muzealnych w soboty i niedziele.

 5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),

4. Własne oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)."

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Referent księgowości i kadr”

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)

Informacje dodatkowe

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 
7. Ilość etatów:


1 etat
p.o. Dyrektor: Joanna Mrowiec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()