BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6

 

Podinspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

.......................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902)

b) wykształcenie wyższe.

c) znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych

d) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności zapisów regulujących czas pracy pracowników.

e) znajomość przepisów kancelaryjnych

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

g) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku

h) zdolności organizacyjne i interpersonalne

i) umiejętność koordynowania realizacji zadań,

j) umiejętność pracy z ludźmi

k) komunikatywność,

l) odporność na stres

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Roczny staż pracy na stanowisku urzędniczym.

b) Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i/lub udokumentowane doświadczenie w pracy przy organizacji zamówień publicznych.

c) preferowane będą osoby o wykształceniu wyższym technicznym

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kancelaryjna obsługa dps,

b) wprowadzanie danych do systemu komputerowego.

c) przygotowywanie, uczestnictwo i obsługa zamówień publicznych dps

d) planowanie harmonogramów pracy pracowników działu

e) zastępowanie kierownika działu w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

4. Warunki płacy:

Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, (t. j Dz.U. z 2014 r. poz.1786)

 

5. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat ,

b) praca ma charakter jednozmianowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15,

c) pierwsza umowa na okres próbny , następna na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) cv,

c) dokument poświadczający wykształcenie,

d) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016.922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

h) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

 

 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs – na stanowisko Podinspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym” w terminie do dnia 27 października 2016 r.. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Kluzeka 6.

W dalszym etapie rekrutacji będziemy się kontaktować tylko z osobami, które spełniają formalne wymagania.

 

Dyrektor Piotr Zieliński

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (podinspektor w dziale administarcyjno-gospodarczym)