BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W REFERACIE ORGANIZACJI, ADMINISTRACJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

b) Wykształcenie wyższe techniczne/informatyczne lub wykształcenie średnie informatyczne.

c) Minimum półroczne doświadczenie na stanowisku związanym z administracją i utrzymaniem systemów informatycznych.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

a) Znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

d) Znajomość przepisów prawnych w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

e) Znajomość przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

f) Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.

g) Praktyczna wiedza na temat działania komputerów typu PC, funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych oraz Internetu.

h) Znajomość obsługi systemów z rodziny Windows.

i) Swobodna obsługa aplikacji użytkowych i biurowych (np. MS Office, Open Office, E-mail).

j) Znajomość budowy i zasad działania komputera, funkcji oprogramowania systemowego, WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX SLACKWARE, LINUX CENTOS, pakietu MS Office w stopniu umożliwiającym świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników biurowych, umiejętność instalacji i konfiguracji drukarek sieciowych.

k) Zarządzanie sieciami lokalnymi, podłączenie sieci lokalnych do Internetu wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, konfiguracja poczty e-mail.

l) Praca w zespole, komunikatywność.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres obowiązków

a) Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

b) Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa informacji wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

c) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz administracja sprzętem komputerowym

w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, polegający na instalacji systemów i programów użytkowych, aktualizacji, konfiguracji oraz wsparcie dla użytkowników i nadzór nad obsługą serwisową w tym zakresie.

d) Przygotowywanie sprawozdań dla Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z podejmowanych działań w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji.

e) Obsługa oraz bieżąca aktualizacja panelu TV.

f) Kompleksowa obsługa wdrożonego w Zarządzie Budynków Komunalnych wewnętrznego systemu wspomagającego zarządzanie.

g) Badanie rynku oprogramowania i sprzętu pod kątem nowych rozwiązań informatycznych dla celów Zarządu Budynków Komunalnych.

h) Planowanie zakupów rozwojowych w zakresie potrzeb informatycznych Zarządu Budynków Komunalnych.

i) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

i Urzędem Miasta Krakowa w zakresie funkcjonowania systemów komputerowych oraz potrzeb w zakresie oprogramowania.

j) Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne

i materiały instruktażowe oraz podpisywanie faktur w tym zakresie.

k) Prowadzenie spraw związanych z planami rozwoju systemów informatycznych w Zarządzie Budynków Komunalnych.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 500 zł do 3 000 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)).

 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

f) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 
7. Termin i miejsce składania dokumentów

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 12.09.2016 r. z dopiskiem na kopercie NA-16/16.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 16/16