BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nauczyciel – instruktor tańca hip hop, w Pracowni Teatru i Tańca

 

 


1. Wymagania formalne
- posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć tanecznych - hip hop, w pracowni Teatru i Tańca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora

 
2. Warunki pracy i płacy:

Stanowisko: nauczyciel – instruktor tańca - hip hop

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Teatru i Tańca

Okres zatrudnienia: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 
3. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

- oświadczenie o niekaralności

 
4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38, do 9.09.2016 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel– instruktor tańca- hip hop, Pracownia Teatru i Tańca

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 13 września 2016 r.

5. Ilość etatów
wymiar etatu: 6/18Bartłomiej Kocurek
Dyrektor Centrum Młodzieży

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor tańca hip hop)