BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

(stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji i obsługi informatycznej)

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

d) Znajomość przepisów prawnych w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

e) Znajomość przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

f) Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.

g) Praktyczna wiedza na temat działania komputerów typu PC, funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych oraz Internetu.

h) Znajomość obsługi systemów z rodziny Windows.

i) Swobodna obsługa aplikacji użytkowych i biurowych (np. MS Office, Open Office, E-mail).

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

b) Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa informacji wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

c) Przygotowywanie sprawozdań dla Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

z podejmowanych działań w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji.

d) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie.

e) Planowanie zapotrzebowania rzeczowo-finansowego w zakresie potrzeb informatycznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

f) Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne i materiały instruktażowe oraz podpisywanie faktur w tym zakresie.

g) Obsługa oraz bieżąca aktualizacja panelu TV.

h) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych i Urzędem Miasta Krakowa w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych oraz potrzeb w zakresie oprogramowania.

i) Badanie rynku oprogramowania pod kątem nowych rozwiązań informatycznych dla celów Zarządu Budynków Komunalnych.

j) Prowadzenie spraw związanych z planami rozwoju systemów informatycznych w Zarządzie Budynków Komunalnych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: do 3 000,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze),

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 25.08.2016 r. z dopiskiem na kopercie NA-15/16.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 


Dyrektor

Katarzyna Zapał


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 15/16