BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W REFERACIE ORGANIZACJI I KADR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

 

 


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902) określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

b) znajomość Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

c) znajomość przepisów prawnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa;

d) znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

e) umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi;

f) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

g) umiejętność prowadzenia rozmów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sprawach z zakresu działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

h) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków

a) Obsługa poczty e-mail przychodzącej i wychodzącej skierowanej na oficjalny adres Zarządu Budynków Komunalnych, prowadzenie jej rejestru i nadzór nad prawidłowością dokonywanej dekretacji;

b) kompleksowa obsługa wdrożonego w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie wewnętrznego systemu wspomagającego zarządzanie ATLAS;

c) udzielanie stronom informacji z zakresu działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

d) obsługa kancelaryjna Zakładu Budynków Komunalnych w Krakowie, w tym rejestrowanie i przekazywanie korespondencji kierownikom komórek organizacyjnych zgodnie z dekretacją Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi do komórek organizacyjnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji, w oparciu o informacje uzyskane z komórek organizacyjnych;

f) przyjmowanie i rejestracja składanych ofert na przetargi i aukcje;

g) rozdział korespondencji do komórek merytorycznych;

h) obsługa korespondencji Biur Obsługi Mieszkańców;

i) przygotowywanie do wysyłki korespondencji służbowej ZBK, prowadzenie ewidencji wysyłanej korespondencji służbowej;

j) bieżące porządkowanie i archiwizowanie dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej;

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 400 zł do 2 600 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat;

c) zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum vitae (CV);

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia);

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia);

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze);

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 25.08.2016 r. z dopiskiem na kopercie NA-14/16;

b) decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;

c) oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;

d) o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy;

e) oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;

f) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

1 etat.

 


Dyrektor

Katarzyna Zapał

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 14/16