BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1

UL. CHMIELOWSKIEGO 1

31 - 067 KRAKÓW

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KONSERWATOR - 1/2 ETATU

 

 

1. Wymagania:

 

1) Obywatelstwo polskie

2) Wykształcenie co najmniej zawodowe

3) Doświadczenie w pracy konserwatora min. 10 lat

4) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora

5) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów sanitarnych

6) Uprawnienia elektryczne do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KW

7) Uprawnienie do pracy na wysokościach powyżej 3m

8) Umiejętność dobrej organizacji pracy

9) Sumienność, dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków

10) Wysoki poziom kultury osobistej

11) Nieposzlakowana opinia

  

2. Zakres obowiązków:

 

1) Wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie Poradni

2) Dbanie o stan techniczny sprzętu (systematyczne kontrolowanie i bieżąca naprawa uszkodzeń na terenie budynku)

3) Zgłaszanie Dyrektorowi poważnych usterek

4) Wykonywanie drobnych prac remontowych

5) Odpowiedzialność za powierzone mienie

6) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Poradni

  

3. Początek zatrudnienia:

 

od 15.09.2016 r.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)

2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy

  

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać osobiście lub na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Chmielowskiego 1, 31 – 067 Kraków z dopiskiem: ”NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATOR” w terminie do 26 sierpnia 2016 roku.

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty nieodebrane po upływie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

6. Ilość etatów:

 

1

 

Dyrektor: Jolanta Skóra

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ()