BIP MJO - Żłobek Nr 5

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 5 w Krakowie

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

 

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub:

 

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

a) doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych, w tym żłobków samorządowych,

 

b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących: podatków, podatku VAT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

 

c) znajomość programów finansowo-księgowych (Vulcan Optivum),

 

d) umiejętność wykonywania sprawozdań budżetowych, opracowań, planów finansowych,

 

e) biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania

 

sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

 

f) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP,

 

g) znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

 

h) znajomość programu Płatnik,

 

i) biegła znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD).

 

 

 

3. Zakres obowiązków

 

a) prowadzenie rachunkowości Żłobka Samorządowego Nr 5 w Krakowie,

 

b) prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

 

c) opracowanie planów i sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

 

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

 

operacji gospodarczych i finansowych,

 

f) dokonywanie wstępnej kontroli wewnętrznej,

 

g) opracowanie instrukcji wewnętrznych dla placówki.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar zatrudnienia 0,5 etatu

 

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz.U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Samorządowego Nr 5 w Krakowie

 

c) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, 31-901 Kraków

 

d) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa

 

o pracę zostanie zawarta na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

b) list motywacyjny i CV,

 

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

 

i odpowiedni staż pracy,

 

d) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą

 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

 

o korzystaniu z praw publicznych.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, 31-901 Kraków w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00.

 

Komplet dokumentów winien być w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór – Główny Księgowy".

 

Decyduje data wpływu.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

 

 

7. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres emailowy.

 

 

 

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Kraków oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Samorządowego Nr 5 os. Willowe 2, 31-901 Kraków.

 

 

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

 

10. Ilość etatów

 

0,5 etatu

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()