BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/16/16

   DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe techniczne,

3.wymagany staż pracy: minimum 18 miesięcy w zakresie administrowania nieruchomościami.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie: zarządzania/gospodarowania nieruchomościami, prawa, administracji, ekonomii / zarządzania lub ukończone studia wyższe na innym kierunku niż ww. wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki / zarządzania nieruchomościami.

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.

3) posiadanie prawa jazdy kat. B,

4) komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie,

5) łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,

6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza z przedziału 2100 do 2500 + 20% premii regulaminowej + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) terminowe prowadzenie całokształtu działań związanych z przeglądami technicznymi dla budynków Zespołu, prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków, prowadzenie księgi obiektu budowlanego dla budynków ZEO,

b) systematyczne sprawdzanie stanu technicznego budynków oraz zgłaszanie - wykonywanie drobnych napraw z zakresu konserwacji, nie wymagających fachowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności,

c) nadzór i organizowanie prac w zakresie remontów bieżących i modernizacji budynków,

d) usuwanie drobnych usterek, zgłaszanie poważniejszych do bezpośredniego przełożonego celem ich usunięcia oraz monitorowanie ich usunięcia,

e) przygotowanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących priorytetowych potrzeb związanych z użytkowaniem budynków,

f) prowadzenie całokształtu działań związanych z mediami dla budynków Zespołu, w tym opisywanie faktur pod względem merytorycznym,

g) zakup, rozdział i ewidencja biletów komunikacji miejskiej dla poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Zespołu,

h) realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora ZEO zakupów w terminach wskazanych przez przełożonego, odbiór i wydawanie zakupionych przedmiotów,

i) przygotowanie i prowadzenie postępowań dla zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o wewnętrzne procedury Zespołu;

j) zakup i wydawanie oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze referent w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 5 sierpnia 2016 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.


Lista kandydatów

 

Wynik Naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze referent w ZEO w Krakowie