BIP MJO - Centrum Młodzieży
DYREKTOR Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nauczyciel – instruktor w Akademii Twórczego Przedszkolaka


1. Wymagania formalne
 

  • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w akademii przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, pedagogika przedszkolna oraz wykształcenie pozwalające na prowadzenia zajęć muzycznych i tanecznych z dziećmi
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora wychowania przedszkolnego
  • posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola

  
2. Warunki pracy i płacy: 
  

Stanowisko: nauczyciel – instruktor

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Twórczego Przedszkolaka

Okres zatrudnienia: od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. (możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony)

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN


 
3. Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
  • oswiadczenie o niekaralności


 
4. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel–instruktor, Akademia Twórczego Przedszkolaka


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 19 sierpnia 2016 r.(piątek)


 
5. Ilość etatów
 
wymiar etatu: 18/18Dyrektor Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (NAUCZYCIEL – INSTRUKTOR W AKADEMII TWÓRCZEGO PRZEDSZKOLAKA)