BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR – TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
 

 

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień,

c. wymagane wykształcenie:

- wyższe kierunkowe z zakresu psychoterapii uzależnień lub

- tytuł zawodowy lekarza, magistra pielęgniarstwa lub

- tytuł zawodowy magistra na kierunku: psychologia, resocjalizacja, socjologia, teologia, filozofia lub nauka o rodzinie,

d. posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi.

 


2. Wymagania dodatkowe

a. umiejętność pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie,

b. gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą,

c. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku,

d. znajomość problematyki dotyczącej uzależnień, w tym szczególnie z uwzględnieniem specyfiki pracy w Krakowie i Małopolsce,

e. znajomość instytucji świadczących na terenie Krakowa pomoc osobom uzależnionym.

 

3. Zakres obowiązków

a. informowanie i edukowanie w zakresie problematyki uzależnień,

b. kształtowanie postaw pro-zdrowotnych,

c. realizowanie działań profilaktycznych,

d. praca z osobami współuzależnionymi,

e. pogłębianie diagnozy w zakresie problemu uzależnień,

f. wsparcie i terapia indywidualna,

g. prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu uzależnień,

h. prowadzenie grupowych form wsparcia, w tym o charakterze samopomocowym,

i. współpraca z instytucjami zajmującymi się w Krakowie pomocą osobom uzależnionym,

j. przygotowanie programu i materiałów edukacyjnych na zajęcia grupowe-warsztaty, dla grupy samopomocy z zakresu uzależnień dla uczestników.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze – ½ etatu: w przedziale 1.100 – 1.300 zł. brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym naborem oraz innymi rekrutacjami organizowanymi w MOPS.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 6 czerwca 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„KIS –terapeuta uzależnień”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów
   1, wymiar: 1/2 etatu


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


p.o. Dyrektor

mgr Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PODINSPEKTOR - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 2016-06-06)