BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/13/16

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1-2 etatów.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie techniczne,

3) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

4) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

5) umiejętność kosztorysowania w ZUZI robót ogólnobudowlanych,

6) minimum 4 letni staż pracy a w przypadku wykształcenia wyższego a 6 letni staż pracy w przypadku średniego..

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1) mile widziane uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

2) znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

3) prawo jazdy kategorii B,

4) zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

5) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie,

6) samodzielność i zaangażowanie,

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

8) umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 2 x 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza w wysokości 2600,00 do 2800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny z przedziału od 500,00zł do 900,00 zł + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 ,

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowywanie i przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych wniosków

o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Działu Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. przygotowywanie specyfikacji technicznych lub programów funkcjonalno-użytkowych na opracowania projektowe i realizację robót, materiałów do przetargów zgodnie z ustawą,

3. nadzór nad robotami oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4. udział w przygotowywaniu prac remontowych: określenie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,

5. uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych robót jak i gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

6. wykonywanie przeglądów jednorocznych i pięcioletnich placówek wynikających z przepisów prawa budowlanego.

7. sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

8. uczestniczenie w sporządzaniu planów remontowych ze wskazaniem pilności i kolejności wykonywania robót

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

 

w terminie do dnia 3 czerwca 2016 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji , Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie