BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne

a. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

b. wykształcenie wyższe ekonomiczne,

c. minimum trzyletni staż pracy w Księgowości w jednostce budżetowej.

 

2. Wymagania dodatkowe

a. umiejętność pracy w programie finansowo – księgowym: OTAGO,

b. znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

c. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

d. znajomość programów Word, Excel,

e. umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków

a. wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu OTAGO moduł WYBUD ,

b. prowadzenie ewidencji wydatków i kosztów w rozdziale według ewidencji wynikającej z zasad podziału na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zadania własne gminy,

c. uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi MOPS, w zakresie wydatków i kosztów prowadzonej ewidencji księgowej,

d. uzgadnianie obrotów i sald konta 201,

e. prowadzenie obsługi księgowej w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.200– 2.600 zł. brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem oraz innymi naborami lub rekrutacjami prowadzonymi przez MOPS w Krakowie.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 20 maja 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór –KSIĘGOWY”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów

     1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.p.o. Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Księgowy FK)