BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR w Sekcji Planowania i Monitoringu


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe, preferowana ekonomia, kierunki ścisłe.

c. posiadanie minimum trzyletniego, udokumentowanego stażu w administracji publicznej,

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 
2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa o finansach publicznych,

b) ustawa o pomocy społecznej,

c) ustawa o samorządzie gminnym,

d) ustawa o samorządzie powiatowym,

e) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

b. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą finansów publicznych,

c. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność.

 

3. Zakres obowiązków

a. współpraca przy opracowywaniu projektów planów finansowych jednostek systemu pomocy społecznej oraz aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,

b. sporządzanie zbiorczych analiz planów finansowych jednostek systemu pomocy społecznej na podstawie informacji uzyskanych od komórek organizacyjnych MOPS,

c. gromadzenie i weryfikacja bieżących potrzeb finansowych jednostek systemu pomocy społecznej na podstawie informacji uzyskanych od komórek organizacyjnych MOPS,

d. sporządzanie dokumentów dotyczących zmian w planie finansowym MOPS, zbiorczych wniosków dotyczących zmian w planach finansowych jednostek systemu pomocy społecznej, w zakresie wydatków bieżących oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

e. organizowanie i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zadań pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

f. przygotowywanie informacji zewnętrznych/wewnętrznych w formie pism i analiz n/t budżetu,

g. sporządzanie, weryfikacja i przekazywanie sprawozdań w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC),

h. sporządzanie analiz na podstawie danych gromadzonych w monitoringu zadań budżetowych i kartach czasu pracy,

i. obsługa Systemu Wspomagania Planowania,

j. inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska polecone przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2.500 - 3.200 brutto

c. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 
5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, w tym dotyczące obsługi finansów publicznych,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dotyczących ogłoszonego naboru oraz innych rekrutacji przeprowadzanych przez MOPS w Krakowie.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 4 maja 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –INSPEKTOR DI”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów

      1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


p.o. Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Inspektor DI)