Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie pełnomocnictwa Nr 242/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2012 r., w związku z art. 11 ust.1 pkt. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. wynosi: 3 465 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym w okresie od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1 650 000,0 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. wynosi 1 815 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

każdorocznie i może ulec zmianie w przypadku:

1) dokonania przez Zleceniodawcę waloryzacji, o której mowa poniżej,

2) otrzymania dodatkowych środków finansowych ze źródeł innych niż budżet Gminy Miejskiej Kraków na realizację lub poprawę jakości realizowanych zadań.

 

Wysokość dotacji za pobyt jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosi 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100) miesięcznie.

 

Wartość dotacji na realizację zadania może być każdego roku waloryzowana o nie więcej niż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.

 

Informacja o realizowanych zadaniach tego samego typu tj. prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2015 i 2016:

 

1. Dom Pomocy Społecznej ul. Podgórki Tynieckie 96 przeznaczony dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych – podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej - kwota dotacji w roku 2015: 1 816 005 zł, kwota dotacji w roku 2016 – 1 736 592 zł

2. Dom Pomocy Społecznej ul. Ułanów 25 przeznaczony dla 20 osób przewlekle somatycznie chorych – podmiot prowadzący: Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie - kwota dotacji w roku 2015: 1 008 250 zł, kwota dotacji w roku 2016 – 792 000 zł

3. Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 1b przeznaczony dla 37 osób przewlekle somatycznie chorych – podmiot prowadzący: Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie - kwota dotacji w roku 2015: 1 492 030 zł, kwota dotacji w roku 2016 – 1 465 200 zł.

 

Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową według następujących kryteriów:

1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego i ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym ocena możliwości realizacji zadania publicznego (zasoby kadrowe i rzeczowe) oraz doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi), planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji do realizacji zadania publicznego (w przeliczeniu na etat);

2) analiza i ocena realizacji uprzednio realizowanych zadań publicznych przy współpracy z administracją publiczną pod względem rzetelności, terminowości, sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, przez Oferentów którzy w latach poprzednich realizowali zadania zlecane przez GMK, punkty oddzielnie dla każdego zadania nie więcej niż 5;

3) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , w szczególności program działania oraz rzetelność i celowość wydatków ujętych w kalkulacji kosztów niezbędnej do realizacji zadania;

4) ocena proponowanej koncepcji realizacji zadania, ocena programu pracy.

 

Zleceniobiorcą zadania zostanie Podmiot(y), którego(ych) oferta będzie oceniona najwyżej pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową, pod warunkiem, że w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez Oferenta punktów będzie nie niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

 

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone są w zarządzeniu Dyrektora MOPS w Krakowie. Informacje te obejmują m.in.:

1) szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji;

2) szczegółowe warunki realizacji zadania;

3) kryteria formalne oraz tryb i kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert, wraz

z punktacją dla poszczególnych kryteriów.

 

Warunki otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora MOPS

w Krakowie można również odbierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 212.

 

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a także na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych http://ngo.krakow.pl/.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Ośrodka: Anna Dąbrowska-Badula tel. (12) 616-53-04.

 

Termin i miejsce składania ofert: 15 lutego 2016 roku do godziny 8:00 na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 004.

 

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi do 18 lutego 2016 r.

 

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 w celu uzgodnienia warunków umowy.

 

UWAGA:

W związku z brakiem możliwości uzupełniania lub korygowania treści ofert po ich złożeniu, zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w konkursie do konsultacji zawartości ofert pod względem formalnym od 08 do 09 lutego 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińska 14 pok. 212.

Konsultacje nie będą dotyczyły merytorycznej zawartości oferty, w szczególności tych określonych w niej informacji, które będą podlegały ocenie w konkursie.


ZARZĄDZENIE NR 3 /2016 DYREKTORA MOPS w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 DYREKTORA MOPS w sprawie powołania Komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy dla członków Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora MOPS w sprawie wyboru oferty