BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

Ul. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Eksploatacji

 

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

b) Ukończone studia wyższe na kierunku: prawo, administracja, gospodarka/zarządzanie nieruchomościami, ekonomia.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.

b) Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.

d) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

e) Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

f) Znajomość przepisów ustawy o własności lokali.

g) Znajomość przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi.

h) Znajomość przepisów kodeksu cywilnego z uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

i) Znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

j) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

k) Znajomość zarządzenia Nr 248/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem we własności Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa (z późn. zm.).

l) Znajomość zarządzenia nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

m) Znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres obowiązków

a) Weryfikacja merytoryczna oraz ewidencjonowanie faktur wystawianych przez dostawców wody i odbiorców ścieków, dostawców i sprzedawców energii elektrycznej,

b) Bieżąca analiza kosztów oraz zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz energii elektrycznej, na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych z faktur zakupu oraz informowanie właściwych Referatów o stwierdzonych nieprawidłowościach,

c) Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Referatu Eksploatacji związanych z powierzonymi obowiązkami wraz z kompletem materiałów (w tym projektem umowy) niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Uczestnictwo w wyłanianiu wykonawców, weryfikacja ofert przetargowych,

d) Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie porozumień w zakresie uczestnictwa/partycypacji przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w kosztach dostawy określonych mediów, w sytuacji jeżeli dostawa odbywa się poprzez sieć podmiotu trzeciego.

e) Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie porozumień w zakresie uczestnictwa/partycypacji podmiotów trzecich w kosztach dostawy określonych mediów, w sytuacji jeżeli dostawa odbywa się poprzez sieć Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

f) Przygotowywanie, nadzorowanie i aneksowanie umów dotyczących dostawy wody i odbioru ścieków oraz dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

g) Przygotowywanie niezbędnych danych oraz sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego dla nieruchomości zarządzanych przez ZBK w zakresie ustalonym z Kierownikiem Referatu,

h) Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem powierzchni nieruchomości budynkowych, np. w celach: montażu nośników informacji wizualnej, wykonania instalacji teletechnicznych, w tym telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej, antenowej itp., będących w zarządzanym zasobie,

i) Prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

j) współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami w ramach realizowanych zadań.

k) Bieżące porządkowanie i archiwizowanie dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej.

l) Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,

m) Przyjmowanie i rozpatrywanie korespondencji, z dochowaniem terminów określonych przepisami,

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: do 2 300,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie

z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę w upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV).

b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia).

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

f) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 29.01.2016 r. z dopiskiem na kopercie EE-4/16.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

 

8.Ilość etatów:

1 etat

 


Dyrektor Katarzyna Zapał

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - EE - 4/16