BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zastępca Dyrektora ds. Transportu – 1 etat

(Nr ref. 02-16 )

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie;

c) staż pracy 5 lat w tym minimum 3 letni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

- Ustawy z dnia 25 stycznia 2007 r. o drogach publicznych;

- Ustawy z dnia 2 czerwca 2005 r. Prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

b) znajomość regulacji prawnych dotyczących administracji publicznej (m.in. przepisów finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, tematyki związanej z zarządzaniem organizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi),

c) znajomość :

- struktury UMK;

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

d) umiejętność kierowania zespołem,

e) zdolności organizacyjne i interpersonalne,

f) wysoka kultura osobista,

g) odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie, uczciwość.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację zadań w zakresie:

a) zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz miast

i gmin, które powierzyły GMK wykonywanie zadań własnych w zakresie lokalnego transportu

zbiorowego;

b) realizacji uprawnień określonych w ustawie o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym;

c) prowadzenia sprzedaży, kontroli i windykacji opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

d) opiniowania projektów w zakresie dotyczącym transportu zbiorowego;

e) utrzymania infrastruktury torowej, oświetlenia i iluminacji;

f) prowadzenia i aktualizacji baz danych: przewoźników posiadających zezwolenia na realizację usług transportu dla GMK wraz z decyzjami lub zezwoleniami oraz rozkładami jazdy;

g) prowadzenie aktualizacji bazy danych Głównego Rejestru Umów i Aneksów w zakresie wymaganych protokołów odbioru prac realizowanych na podstawie umów transportowych wraz wymaganą dokumentacją;

h) realizacji zadań związanych z polityką rowerową miasta.

2. Sprawuje nadzór w zakresie celowości, rzetelności i efektywności wydatkowania środków na realizację powierzonych zadań.

3. Zarządzanie strukturą wydatków i optymalizacja wysokości realizacji budżetu w podporządkowanych Zespołach.

4. Zapewnia prawidłowe stosowanie przepisów prawa przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.

 


5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

c) Miejsce pracy: Kraków, os. Złotej Jesieni 14.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza z przedziału od 4000,00 do 6000,00 brutto + dodatek funkcyjny+ dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 02-16" - w terminie do dnia: 26.01.2016 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT ul. Centralna 53 oraz na stronie Internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

  INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 02-16

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Z-ca Dyrektora ds. Transportu (Nr ref. 02 -16)