BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Podinspektor w Zespole Windykacji – 1 etat

(Nr ref. 30-15 )

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych lub prawnych,

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.1015);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 267 ); z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z póź. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm).;

- znajomość zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de mini mis przez gminy, z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji przepisów krajowych;

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

d) umiejętność pracy w zespole;

e) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Pozyskiwanie danych osobowo – adresowych z właściwych wydziałów komunikacji, firm leasingowych oraz innych instytucji;

b) Przyjmowanie stron postępowania windykacyjnego wraz z udzielaniem niezbędnych informacji;

c) Rozpatrywanie pism składanych przez strony w trakcie postępowania windykacyjnego (korespondencja w sprawie tytułów wykonawczych, korespondencja z organami egzekucyjnymi, komornikami sądowymi, ocena zasadności i wymagalności obowiązku, prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie);

d) Analiza wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pod kątem spełnienia przesłanek formalno prawnych, należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych oraz przygotowanie projektu decyzji lub porozumienia;

e) Analiza zarzutów strony składanych w postępowaniu egzekucyjnym i przygotowanie postanowienia do właściwego Urzędu Skarbowego lub przygotowanie stanowiska do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji;

f) Przygotowanie dokumentów do archiwizacji (korespondencja, akta zwrócone przez SKO i WSA);

g) Występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania lub ograniczenie postępowania;

h) Czynne uczestniczenie w zespołach ds. umorzeń należności w ZIKIT.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony ;

c) Miejsce pracy: Zespół Windykacji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2000 zł do 2500 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) w przypadku posiadania kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 30-15" - w terminie do dnia: 31.12.2015 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 30-15

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Windykacji (Nr. ref. 30-15)