BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 


Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych


 

 

1. Wymagania formalne

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
 2. wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu administracji publicznej.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość statutu ZBK i wynikających z niego zadań,
 2. znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 6. znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 8. znajomość uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1649/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 3504),
 9. znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
 10. znajomość programów pakietu MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 3. Zakres obowiązków

 1. bieżąca obsługa użytkowników lokali mieszkalnych i udzielanie dłużnikom informacji o zasadach i trybie udzielania ulg w spłacie należności,
 2. prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków,]
 3. kompletowanie i bieżące uzupełnianie w aktach lokalu wymaganej dokumentacji dłużnika niezbędnej na potrzeby działań Referatu Windykacji Lokali Mieszkalnych w szczególności w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,
 4. realizowanie procedur związanych z udzielaniem ulg w spłacie wierzytelności,
 5. przygotowywanie projektów oświadczeń oraz porozumień w sprawie udzielenia ulg,
 6. współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: do 2 300,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)).

 

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV),
 2. dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
 5. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 6. informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 21.10.2015 r. z dopiskiem na kopercie FM 11/15
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. o terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (www.bip.krakow.pl/ZBK) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów
1 etatDyrektor Katarzyna ZapałWyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - FM - 11/15