BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor w Zespole Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy – 1 etat

(Nr ref. 15-15)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych lub technicznych,

c) staż pracy: co najmniej 2 lata.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) min.1 rok doświadczenia przy wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE lub innych pozaunijnych źródeł finansowania;

b) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie (mile widziane certyfikaty),

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o prowadzeniu polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.,);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014r. poz. 183. );

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm).;

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

d) wiedza na temat dostępnych i planowanych Programów Operacyjnych,

e) wiedza na temat Projektów Gminy Miejskiej Kraków współfinansowanych z Funduszy UE i innych pozaunijnych źródeł finansowania,

f) umiejętność sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych,

g) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

h) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

i) umiejętność pracy w zespole i pod wpływem stresu;

j) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność,

k) wysoka kultura osobista.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Rozpoznawanie możliwości ubiegania się o środki pozabudżetowe i opracowywanie listy propozycji Projektów Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT), mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych Funduszy Unii Europejskiej oraz innych pozaunijnych źródeł finansowania.

b) Przygotowywanie Projektów ZIKiT w celu pozyskania współfinansowania z Funduszy Unii Europejskiej i innych pozaunijnych źródeł finansowania, w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne, „metodologię UE” oraz inne przepisy prawa w tym m.in. zapewnienie prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz innych dokumentów związanych z aplikacją.

c) Udział w procesie realizacji Projektów ZIKiT, głównie w zakresie monitoringu, sprawozdawczości rozliczania rzeczowo-finansowego, które otrzymały współfinansowanie Funduszy UE i innych pozaunijnych źródeł finansowania w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzających, Pośredniczących we Wdrażaniu i Wdrażających dostępne Programy Operacyjne, „metodologię UE” oraz inne przepisy prawa.

d) Sporządzanie zestawień dokumentujących proces przygotowania i realizacji Projektów będących w kompetencjach Zespołu dla potrzeb Dyrektora ZIKiT jak i również innych zewnętrznych jednostek organizacyjnych.

e) Monitoring zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. Projektów w budżecie Miasta Krakowa.

f) Udział we wdrażaniu Zarządzenia Dyrektora ZIKIT w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów Finansowych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

g) Udział w kontrolach zewnętrznych dot. projektów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 miesięcy lub 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Zespół Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2400,00 zł do 2800,00 zł brutto.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 


7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 15-15" - w terminie do dnia: 18.09.2015 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (12) 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 15-15

 

p.o. Dyrektor Marcin Korusiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy (Nr. ref. 15-15)