BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/10/15

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 w ZEO w Krakowie. Ilość etatów:1
 1.Wymagania niezbędne (formalne):
1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,
2. wykształcenie wyższe z zakresu prawa.


Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1.znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, ustawy zamówień publicznych, ustawy – prawo budowlane,
2.znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,
3.komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat,
2) płaca zasadnicza z przedziału od 2 200,00 do 2 500,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,
3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kompletowanie materiałów i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
2. w zależności o trybu postępowania przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej lub treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej,
3. sporządzanie na podpis Dyrektora i Gł. Księgowego umowę dotyczą danego zamówienia,
4. przyjmowanie do rozliczenia poszczególnych zadań remontowych dokumentów finansowo – księgowych wraz z załącznikami niezbędnymi do realizacji płatności, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
5. dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wraz z określeniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania oraz przekazanie ich do dalszej realizacji,
6. świadczenie pracy merytorycznej i administracyjnej tj. sporządzanie pism, weryfikacja umów i stanów prawnych spraw.

 6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 
8.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”
 
9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze do działu przygotowującego remonty i inwestycje w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)
31 sierpnia  2015 roku. (liczy się data wpływu do Zespołu)
 
10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie   
n i e   b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.
 
11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.
 
12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.


 

Lista KandydatówWyniki naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ZEO w Krakowie. Ilość etatów:1