BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/8/15

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji  Inwestycji, Remontów i Awarii  w ZEO w Krakowie 1 do 2 etatów.

 

 

 


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)    spełnienie wymagań określonych  art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)    wykształcenie wyższe techniczne,
3)    uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
4)    przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
5)    umiejętność kosztorysowania w  ZUZI robót ogólnobudowlanych,
6)    minimum  4 letni staż pracy

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:
1)    uprawnienia i doświadczenie w  nadzorowaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych,
2)    znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznych,
3)    znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
4)    prawo jazdy kategorii B,
5)    zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
6)    mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie,
7)    samodzielność i zaangażowanie,
8)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera,  znajomość Worda, Excela, Internetu,
9)    umiejętność pracy w zespole.


 Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej  i   ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.


3. Warunki pracy i płacy:      
1)     wymiar czasu pracy: 2 x 1 etat,
2)    dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa   o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
3)     płaca zasadnicza  w wysokości 2600,00  do 2800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny z przedziału od 500,00zł do 900,00 zł  + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,
4)     miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 ,

  4.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    przygotowywanie i przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych wniosków
o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Działu Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2.    przygotowywanie specyfikacji technicznych lub programów funkcjonalno-użytkowych na opracowania projektowe i realizację robót, materiałów do przetargów zgodnie z ustawą,
3.    nadzór nad robotami oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4.    udział w przygotowywaniu prac remontowych: określenie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,
5.    uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych robót jak i gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
6.    wykonywanie przeglądów jednorocznych i pięcioletnich placówek wynikających z przepisów prawa budowlanego.
7.    sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń  faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,
8.    uczestniczenie w sporządzaniu planów remontowych ze wskazaniem pilności i kolejności wykonywania robót
6. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4)    kandydat  z orzeczoną niepełnosprawnością  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli  zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).
7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Rozliczającego i przygotowującego Inwestycje i Remonty w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:     
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

w terminie do dnia   25 sierpnia  2015 roku   (liczy się data wpływu do Zespołu).

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie
 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu. 
12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.
                                                                                                                               

Lista Kandydatów

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                        Dyrektor ZEO w Krakowie                                           

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie.)