BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/9/15

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości   w ZEO w Krakowie 1 do 2  etatów.
1.Wymagania niezbędne (formalne):
1.Spełnienie wymagań określonych  w art. 6  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;
2. wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub pokrewne,
3. minimum  półtora roku   stażu  pracy w księgowości budżetowej,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1)     umiejętność   pracy  w programie finansowo – księgowym: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
2)    znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,
3)    komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
4)    znajomość Worda, Excela, Internetu,
5)    umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu
.
Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej  i   ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:       
1)     wymiar czasu pracy: 2 x  1 etat,
2)    płaca zasadnicza z przedziału od 2300,00 do 2800,00 zł  + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,
3)    dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a  następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
4)     miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.

 5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów w zakresie działalności bieżącej i zadań zleconych jednostek budżetowych (wyciągi bankowe, raporty kasowe, zestawienia list płac i inne),
2) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków rzeczowych przed dokonaniem ich wypłaty, pod kątem zabezpieczenia w planie finansowym,
3) prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych - syntetyka,
4) prowadzenie pełnej analityki kont rozrachunkowych,
5) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,
6) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych,
7) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8)inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą weryfikacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
9) przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


6. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4)    kandydat  z orzeczoną niepełnosprawnością  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
5)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).
7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  stanowisko urzędnicze  ds. księgowości  w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)  25 sierpnia   2015 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie
 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.  
12.  Osoby które spełnią  wymogi formalne o terminie  testów i  rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

                                                                           

Lista Kandydatów

             

 

                                                                                       .                                      

Wyniki naboru wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 2 etatów