BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110/7/15

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji  Inwestycji, Remontów i Awarii  w ZEO w Krakowie 1 do 2 etatów.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)      spełnienie wymagań określonych  art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie techniczne,

3)      uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

4)      przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

5)      umiejętność kosztorysowania w  ZUZI robót ogólnobudowlanych,

6)      minimum  4 letni staż pracy ( w przypadku wykształcenia średniego wymagany  6 letni staż pracy).

 Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1)      uprawnienia i doświadczenie w  nadzorowaniu robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

2)      znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznych,

3)      znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

4)      prawo jazdy kategorii B,

5)      zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

6)      mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie,

7)      samodzielność i zaangażowanie,

8)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera,  znajomość Worda, Excela, Internetu,

9)      umiejętność pracy w zespole.

 Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej  i   ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:      

1)   wymiar czasu pracy: 2 x 1 etat,

2)   dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa   o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3)   płaca zasadnicza  w wysokości 2600,00  do 2800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny z przedziału od 500,00zł do 900,00 zł  + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4)   miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 ,

4.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przygotowywanie i przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych wniosków
    o wszczęcie postępowań na zamówienia publiczne dotyczące realizacji zadań Działu Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem materiałów niezbędnych do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  2. przygotowywanie specyfikacji technicznych lub programów funkcjonalno-użytkowych na opracowania projektowe i realizację robót, materiałów do przetargów zgodnie z ustawą,

  3. nadzór nad robotami oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  4. udział w przygotowywaniu prac remontowych: określenie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,

  5. uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych robót jak i gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  6. wykonywanie przeglądów jednorocznych i pięcioletnich placówek wynikających z przepisów prawa budowlanego.

  7. sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń  faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

  8. uczestniczenie w sporządzaniu planów remontowych ze wskazaniem pilności i kolejności wykonywania robót

6. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4)      kandydat  z orzeczoną niepełnosprawnością  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli  zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Rozliczającego i przygotowującego Inwestycje i Remonty w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:     

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

 w terminie do dnia   10 lipca  2015 roku   (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu. 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.Lista kandydatów

                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                        

                                                                                        Dyrektor ZEO w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie