BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Podinspektor w Zespole Kontroli Wewnętrznej – 2 etaty

(Nr ref. 03 - 15)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe w zakresie nauk technicznych;

c) prawo jazdy kat. B - czynne.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie;

c) znajomość topografii miasta;

d) doświadczenie pracy w administracji publicznej;

e) terminowość, systematyczność i dokładność w działaniu;

f) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

g) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie planów kontroli oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym planem i poleceniem Dyrektora ZIKiT;

2) Bieżąca kontrola w terenie w zakresie:

a) sprawdzenia prawidłowości przebiegu i realizacji inwestycji zgodnie z zawartymi umowami;

b) sprawdzania legalności i prawidłowości zajęcia pasa drogowego;

c) bieżącego utrzymania dróg, mostów, wiaduktów, chodników, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych, torowisk, wiat i przystanków komunikacyjnych oraz nieruchomości będących w zarządzie ZIKiT, itp.

3) Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie Dyrektorowi ZIKiT;

4) Przedkładanie Dyrektorowi ZIKiT propozycji rozwiązań i wniosków mających na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości;

5) Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 7 miesięcy lub 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Kontroli Wewnętrznej, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu oraz praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2000 zł do 2400 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) prawo jazdy (kserokopia);

e) w przypadku posiadania: kopie świadectw pracy, certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 03-15" - w terminie do dnia: 23.03.2015 r.

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 03-15

 


Dyrektor Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Kontroli Wewnętrznej (Nr. ref. 03-15)