Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2016-12-14 ŚR


Sesja nr: 7060 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na temat planowanej reformy sieci szkolnej na terenie Miasta Krakowa wraz z dyskusją ? referuje Barbara Nowak ? Małopolski Kurator Oświaty.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat skutków wprowadzenia reformy sieci szkolnej na terenie Miasta Krakowa w tym kosztów finansowych oraz zmian kadrowych wraz z dyskusją ? referuje Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa.

 4. Druk nr 1448-R
  1448-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie sprzeciwu wobec zapisów rządowych projektów ustawy Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe dotyczących m.in. likwidacji gimnazjów oraz przewidywanych skutków ich likwidacji
  /projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  Data wpływu - 16/12/06
  Projekt doręczony - 16/12/07


 5. Oświadczenia, komunikaty.

 6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.