Dokument archiwalny


KAZIMIERZ – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 21 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 15 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 131/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2016 r.
 4. Przekazanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania - 19 stycznia 2016 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 13 maja 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 23 maja do 21 czerwca 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 13 czerwca 2016 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 5 lipca 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1952/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2016 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownych uzgodnień i opiniowania - 30 sierpnia i 30 listopada 2016 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 grudnia 2016 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 26 stycznia 2017 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 14 lutego 2017 r.
 15. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 571/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2017 r.
 16. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 7 kwietnia 2017 r.
 17. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 18 kwietnia do 19 maja 2017 r.
 18. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 18 kwietnia 2017 r.
 19. Termin składania uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 2 czerwca 2017 r.
 20. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1455/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2017 r.
 21. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 lipca 2017 r.
 22. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.
 23. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 24 sierpnia 2017 r.
 24. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 19 września 2017 r.
 25. Rozpatrzenie uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2462/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2017 r.
 26. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2519/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2017 r.
 27. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2520/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2017 r.
 28. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 października 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Uchwała Nr LXXXVII/2134/17.
 29. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 8 listopada 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXVIII/2145/17 w sprawie uchwalenia planu.
 30. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 7618.


powrótPowrót do strony głównej planu