BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

W KRAKOWIE UL. MONTE CASSINO 31

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO OBSŁUGOWE

KONSERWATOR – PORTIER

 


1. Wymagania formalne

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- nie był/a karany/a,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Usuwania drobnych awarii w internacie ZSŁ.
2. Wykonywania niewielkich prac remontowych:

- ślusarskich,
- wodno-kanalizacyjnych,

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz umiejętnościami.

3. Dokonywania przeglądów pomieszczeń internatowych oraz usuwania  zaistniałych usterek.
4. Wykonywania dodatkowych prac w internacie w ramach potrzeb, zgodnie z kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem pracowniczym.
5. Pełnienia dyżurów nocnych w internacie w zależności od potrzeb.
6. Dbania o porządek przed wejściem do internatu, tj. zamiatanie, odśnieżanie zimą, opróżnianie koszy itp.
7. Zapalania i wygaszania świateł w oznaczonych porach.
8. Zwracania uwagi na obce osoby przebywające na terenie internatu ZSŁ.
9. Zgłaszania osobie odpowiedzialnej - wychowawcy dyżurnemu przypadki złego zachowania wychowanków internatu bądź inne nieprawidłowości zauważone w budynku internatu lub na jego terenie.

5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z pózn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

4. Termin. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Łączności,
- miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul. MONTE CASINO 31, 30- 337 KRAKÓW
- rozpoczęcie zatrudnienia: od zaraz.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Casino 31 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 8 października 2014 roku do dnia14 października 2014 roku.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Konserwator - portier”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZSŁ


7. Ilość etatów

1 etat

Dyrektor Zespołu Szkół Łączności
Antoni Borgosz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (konserwator)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-10-07 19:39:29
WOJCIECH SOŚNICKI
 Publikacja